@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@#.,,..,.,+@,,@@@@,.'@@+++++++#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@#    '@ @@@@` '@#    ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@ @@@@` '@@ `````,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@ @@@@` '@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@ @@@@` '@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@    '@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@    '@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@ @@@@` '@@ ###@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@ @@@@` '@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@ @@@@` '@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@ @@@@` '@# ,,,,,,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ #@@@@ @@@@ '@#    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@;;@@@@@::@@@@;:+@@::;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'+@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;` @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:` +@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'. `` `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.  ` #@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:`.,.,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:``` `````@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:`   `  #@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;` .,.,,.:@@@@@@@@@@@@@@@@'.```````````.@@@@@@@@@@@@@@@'. ```````` `` @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'...,,,,,,,,,;@@@@@@@@@@@@#,`````.`````````.@@@@@@@@@@@#: ``` ,.```   @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,.,..,,,,,,,,..'@@@@@@@@@'.` ```.````..`` ```,@@@@@@@@'```.` ,;@@@``  `  @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',.,..;:,,,,,,,,....+@@@@@+,`` ``````:+#.````` ```:@@@@#, ` `..;#@@@@@@`.`` `  @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,.,::,+@@@@@@@,,,,,,,,.#@@'```````` .'@@@@+.`````````;@@+  `..,,`@@@@@@@@.`` `   @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@;``..,,:;@@@@@@@@@@',::,,.`#@@.````.`` `+@@@@@;.```.``` `+@@'`..`.,,,,@@@@@@@@..``` `` `@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@:....,.'@@@@@@@@@@@@+,.,.,`@@@.`.```` `#@@@@@:`` .`````#@@;`...,,,,'@@@@@@@@;..`.`  `@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@:`,,,,;@@@@@@@@@@@@@@.:,...@@@```.```` `#@@@@@.```.`.`` `#@@:`....,,.@@@@@@@@@+````` `.@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@,...,,@@@@@@@@@@@@@@@#.,..`@@@ `````````@@@@@@. `````````@@@,```...,,@@@@@@@@@@``.`.```.@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@....,#@@@@@@#;'@@@@@@@.,,..@@@ ````..`` @@@@@@`..``````` @@@.`..,..,;@@@@@@@@@@...`.` `:@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@`.,,:@@@@@@',,,.@@@@@@;,.`.@@# .````````@@@@@@` `.```````@@@``...`..@@@@@@@@@@@`..`.. '@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@#,.,,,'@@@@@+..`,@@#``````````@@@@@@`.`````````@@@``...`..@@@@@@@@@@@`,``` . +@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@ ..:@@@@@@...,,..@@@+',..`,@@+ `````````@@@@@@ ```.``````@@@ .``..;@@@@@@@@@@@,,..``. +@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@# ..#@@@@@'..,..,,:,,:,,,.`:@@+` ``````..@@@@@@```````````@@@ ..````#@@@@@+#@@@@:,.`.`.`#@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@# ..@@@@@@.,,.,,.,,,:,:,,,.;@@'````````..@@@@@@ `````````.@@@ `.```.@@@@@@:#@@@@'.,``..`@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@# ,:@@@@@#,..,.,.,,,,.,:,,.'@@:```````.`:@@@@@#``````````.@@#``````:@@@@@@:+@@@@#,`.`.. @@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@# .'@@@@@',,,,,,,,,,,,:,,..+@@,` ```````;@@@@@+``````````:@@@ .`.``#@@@@@#.'@@@@@`.. `. @@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@+`.#@@@@@.,..,,,,.,,.,,,,,`#@@.```.`````'@@@@@'```..```` ;@@#`.`.`.@@@@@@;.:@@@@@...`..`@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@'``@@@@@@.,.,.,.,.,.,,,,:,`#@@`````.````+@@@@@;.``.````` +@@+````.,@@@@@@..,@@@@@`..``.`@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@;`.@@@@@#.,.,,,.,..,,,:,,,.@@@``````````#@@@@@:...`.``.``#@@'.`.`.'@@@@@#,`.@@@@@.``````@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@;`,@@@@@+,,.,.,......,,,,.`@@@ `.```.``#@@@@@,.`.`.`````#@@',`..,@@@@@@;...@@@@@,...``.@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@.`,@@@@@',,.,..,......,,...@@@ `.`````.`@@@@@@...`.``````@@@:....,@@@@@@,,..@@@@@'..`.`,@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@.`:@@@@@;,,..,,......,,,..`@@@ `````````@@@@@@`..````.`` @@@,....'@@@@@@,..:@@@@@+.``.`,@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@` ;@@@@@:,,.,,..,...,,.,...@@# `````````@@@@@@`````````` @@@.....#@@@@@'+#@@@@@@@@.....;@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@``'@@@@@:,,,..,.......:....@@# `````````@@@@@@`.`````````@@@...,.@@@@@@@@@@@@@@@@@.`.``;@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ `'@@@@@:..,......;+@@@..,.@@+ `````````@@@@@@``.``.. ```@@@`..,;@@@@@@@@@@@@@@@@@....`+@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ `;@@@@@:,,,....+@@@@@',..:@@' ``.`````.@@@@@@`.```.``` .@@@`.,,#@@@@@@@@@@@@@@@@@,.,.`#@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ :@@@@@+,,,,,.`@@@@@@,,..;@@;`````````,@@@@@#``````````.@@@`.,.@@@@@@@@@@@@@@@@@@,....#@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ `.@@@@@@,.....+@@@@@@..,.;@@:`````````,@@@@@#`..` ```.`,@@@``.:@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.,.`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@# .@@@@@@,.,..,@@@@@@'..,.'@@, `.`.`.``;@@@@@+``````````:@@#```+@@@@@@@@@@':.@@@@@',,``@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@+ `#@@@@@@....@@@@@@@,,,.`#@@.`.`.``.``'@@@@@'...``` ```'@@@```@@@@@@@+;,,,,.@@@@@#,,` @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@' .+@@@@@@@+#@@@@@@@:,,,..#@@``````````+@@@@@:``..`` ` +@@+``,@@@@@@:,,,,,:.@@@@@@,,. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@; ..@@@@@@@@@@@@@@@#.,,,.`@@@````.`````#@@@@@,.`.````` #@@+.`'@@@@@#,:.,....#@@@@@.`` @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@;``..+@@@@@@@@@@@@@@,,.,., @@@ `````.```#@@@@@,.`.`.`````#@@'`.@@@@@@,,,,,..`.#@@@@@`` @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@:`...`@@@@@@@@@@@@@`,,,,,.`@@@ `````````@@@@@@`.`.`.```` @@@;``@@@@@@,,..`.`.,;@@#;.` ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@,`....`@@@@@@@@@@#....,,.,`@@@```.````.`@@@@@@`.``` ` `` @@@:`'@@@@@+,,,`.``....`` .'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@.`...,..#@@@@@@@'.,,.,,.`:#@@# ``````..`@@@@@@`````` ,+@@@@,`@@@@@@;:,,.`..` .`:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@`..,,..,.`:'+;:.,,,..,'@@@@@@+ ``````` `@@@@#;.````'@@@@@@@@``@@@@@@`,,.,```.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@`..,..,...,,,,....;#@@@@@@@@@+ `` ``````@+.``` ,#@@@@@@@@@@@`:@@@@@'...``;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@``.,,.,..,,,.`,'@@@@@@@@@@@@@;`````````````.;@@@@@@@@@@@@@@@ #@+,...`,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@ `,,,.,.,..;#@@@@@@@@@@@@@@@@:` `````` `:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@ `.``;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@ ..`.`.,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,` `` `.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ `,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@# `..;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, `,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@#.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
........................................... ,.ZN8DNDOOMNMMMMMMMMMMNNNNO8DDMMNMD8O$+7OZ, .............................................................................  ................................................................... ...  ..................  ..  ,..  ...............................
....................................... . =:DDNMM8ONMMMMMMMMMNNDOOZZ8$?7Z$ZOONNOOO8D8O7Z=....   ................................................................. .,   ...  ..., .... . ...........................................................................I, . ,,8.. ... ..........................
........................................,,DDDMMNMMMMMMMMMMMMOOZ$ZO8O$OZ777O$8DD8ZZOOD8ZOD8N  .. ............................................................ .. ...,+$OI7Z$ ....... ...  ....................................................................... ,.:7,. ,+,  ,..............................
.................................... ..:IODMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNO$$$$OO$ZO8O7OODDOZ$Z8DN8$ZDNM, ... ......................................................... .~I~,?IIZI$7$$7$+?+O8?+=+7  ..........................................................  .  ...  :~.=I.. .   .. ............  ..................
................................. .   :DZDMMMMMMMMMMMMMMMMNN$??7Z8ZOOZO8O8OZ8O888OZ$88DNN88MMD.   ....................................................... . .=.7.7~ :I7ZZDO7+777,?O8Z7=:........................................................... .... ,.+~, +,.=:~:. .,... .........   ..................
.................................  ,. IZOMMMMMDNMNMMMMNOZ?7OOOOOD8$ZZO888DDZ888DD8ZZZDDDNMMNNMN   ,.  ................................................. . .:..~+DI  .~+?==~?, .,::,+7+?:,. .   ....  ...........................................   .,.,::: =:I=II$$III+?+I+I~.   ...........................
....................................,IZDMMMNDOODMMMN88888D8Z8DOOOOO8ODDDDNNOOD8DDD88888DNMMMMMMM~. ................................................... . ,777Z$+,.  OI$7=7I~77.... :~ZO$ZI::~..,...:.............................................:.+..I=+I$$Z$ZZ$Z$$$7I++===?I,........:....................
.................................. .?$DMMM8Z7DMMMMMMMMND8DDD8OO8DDD8DNDDDDN88DDDDDDD8DDNMMMMMMMMN,  ...................................................::+$?I... ,?8I,=,..  ,:~:...,:. ,~.+8$7.    .... ...................................  ,7= .  +7IZZOOOO8888888Z$$7?+?+?+=     .............  .........
..................................,+I8DMDO78NMMMMMMMNNMNN8888DDNNNDNNNNNNNN88DDDDDDD8DDNNMMMMMMMM7,. .............................................. ..?87O~:, .,?Z,+7I,+ZOZ7+:$O?:?..+~~+I7.,.+7~   . ~. ..................................+=    .,=$ZZZOO88DND8OOO88OO$$7$II+I:    .... ..... .   .........
...........................   ... =+$8ND7$$MMMMMMMMMMMNNDDDNNDNNNNDMNNNNNMN8DDDNNDDNDDNNMMMMMMMMMNZ?. O............................................. +?Z87..= .I ,77=O$+.,=..   ,,:Z~.:Z8ZO$+.. ++? ~ .=I  .............................   .   .,7$$ZZZOO88D88888DDDDDOOOOZI7II:,. .... .+...8 .,...........
........................... . .  ??7ON8O~INNMMMMMMMMMNNDNNNNNMMMNNNMNNMMMNN8DDNNDDNNDDDNMMMMMMMMMMD$+~,............................................ 8IO$$,D~ :: Z8+ZO=$Z7,.. .. +ZO7.,.,,$ZZZ:.   .. ,.. + ..............................,? ?. +7IZZOOOO888DDDNNNDND88O888OZZ$7:+., .. .. .....==, .........
............................ ... +7ONDD+?78MMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMDDDNNNNNNNDDNNMMMMMMMMMMOO?=,: . ..................................... .$ZZ+I $. , .,::Z+OZ+,.  ...,, ,ZOZ+. ..I+8+,,.  . =.  :$.. .......................... :,.  ?+77$O88O8DDDNNNDDDDD88OOOOOOOOZII+ : ..   .= ,...M.$  .......
...........................  ,.?+I8NMZ?IZ8NDDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMO8ZID,.......................................,8ZOIO. 7.   . .,=?I? ..+::....  ...~Z~.~7OO$..=,7:  :I ..O,,.......................... .. :I7IZOZO88DDDNDDD888888O8O8888OZ$Z$$I=:~=.,~. .$ $. ... . ......
............................+7.+7OMMM??ODDOODNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMNMNNNNNNNNDDNMMNMN?O8MI.$ . .................................,I=IOO ....,......~  ..==,:.:  .:..  7Z$:,  ,,:?:... ..=~. .+..................... .. ,... .=+?IZOO88DDDD888888O88OD8D888OOOOZII7,~+Z..,: .?$=, ............
...........................Z.:?O8DMMN$O8O$OODDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMNN8NNNNNDM8NMMN ,....................................7~:?$   ..: ...=~I.,. I=$+  ..Z.  .:Z8I:,+?+~:.. I=..,. ,I, .O ...................... ,... ~~+?$Z88DD888D8D8888DDNDDDD88OZI+=~=?77=,7$=~+=:.,...............
........................ . $+?ODNMMMD8DO$O$O8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDM8OODNNZ8DMMMN, .................................. =,,OO, .:.?.,= ,$=.:, 7+$=   :Z  .  .7DO=  :IIZOZ=7=I .,..$O,..+.. ........................ ,=?I$OOOOOO88888O888DNNNND8Z~?+7I7$7+~?~ O$Z$~.   ...............
........................,7I7$8NMMMMMDDO$Z7ODDNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNN8O8DND+?7MMN$I ..................................:7.7N .,.. I?,..$$?Z=,7O==Z,.=.., . ..I7$=.. :?IZ7OZOZ+$.+  NO .~, .........................,~++IZIZOOOZZO8888DDDDNDD87$$77NNDNDOZZ?~:,7ZZZI=. ...............
......................  7?ONMMMMMMMMDDDO$OODND8OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN8O8ODDO:.?M8$I:.=...............................:~,,8.= ,.~$?~, $$~$$.7==,I??~+?I+,  :=$8$~. .~=7II?+?$?I7.8 N8=  $............  .. ....  ....:??7$I$O7ZO888888DDNNNDND88NNNMMNDD88ZO$?: I77Z7:=.. ............
..................... DZMMMMMMMMMMMM88D8OOO8ZZZDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8OODD=+,.?7$+., ...............................$:~+I~:,?=8?=?..8?$:::?7$Z7O++.:I=  . .IODI...:~.$OI~,. =+?7~,88..$, ...........M....... ....,.?7?II=7ZO8DDDDNNNNNMNMNNNNNNNNND88O7$?7$8+ ,+???:. .............
....................+NNMMMMMMMMMMMM7IOD888OZZ$ZOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNND88D8I~,.7$Z= :8?.... ......................  ~Z7+7Z~$O?7M8$.~$$?,+,?O+$7Z++::II+.,. ,7N$~,,?$?+Z?~:,.. $O$~.ZOZ,.~. . ......... I.,= 8+   ...:?II=7$O8DDDNNMMMNNNMNDDDDD888DN$7=.,.?I$ZZ~,~??7......  .Z:... 
.................. INNNMMMMMMMMMMMM= =O8DO8Z8ON8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8DDDI+~ ~I$I..~   ? ....................... ,IO7~=I+7,~ODZ$II8~7::?~$O+O7O+==:7=?:$8Z8INZ+:..,Z8O7~~....7.Z..$ZO.+... ........ .,:.  .7,+.., ,I+=?7ZO8Z$888NNNNODNDDZ8Z7?+?$=,.?DO77I?+?7$Z=,.:.....:IO88O  .
.............. . ,DMNMMMMMMMMMMMMMD~,?=OO8O8DDN8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDNNOI?~. I7?..M7. .. .......................I$?7I=I7~+~$IO=Z7IO+?I:++$=D78$Z+8OOIONNDDD877I,: .?I$:+:.  .$==.I?Z:7,I ............ .   =,I.?. .?++?7O+I:=$OODD8OZ8888Z?OZ?=78MNNZZZZO8$7I?=7Z$77~..:+Z8ONDD...
.............. . 8NMMMMMMMMMMMMMM7O.,?I7ZZ8D8NN8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNDZI?Z..~$7,. M. .+  ......................+?Z$,,I7+.:7Z$,$O=?Z7$=?~$=OOO$$IOZD8MMMMMNMMDDOI=~~, ~=7~7, I$:+?~7D Z~ ..........  . .. ,+IZZ . +I?I7,,~?78D88Z+=7OOO$7ZZZO7888D8$ZOD888DOZII?$7$I.,??$I=INN?. 
............, .:NMMMMMMMMMMMMMMM8,~:  ,IZODDDDNDOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDOZI+~:ZZI=, +I. :. .....................+  IZ~==+.,ZIZ.=O$7$OI?++I$?O87O$7??8MNMMMMMMMMNMNNDOO:,=?Z=  .+$+8.:Z .~..................  .,..  ==+~,=78DDDDNNN8::?$$$OOOOODDDOOOZOOOZOOO887?I?+I=,.8O$DDO8NN~ 
.........  ..,?MNMMMMMMMN8MMMDII,=,: ...7O8DDNNNO8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8D7+~~7$O?,I8D. ...........................IOZ~::,?7?Z:Z$7O8Z+8=+OOO$I~8Z,.=ZMMMMMMMMMMMMMMMMN8??ZII, ~:$+: .$7.:$ ........................ +$:IZ88DDDDOIZ$,,:?++=+DD8DDDDDD88DD8OZZ7Z=7I=7?++.Z$$MN8?OM..
......... .  OMMMNMMMMDODMMMO=O? ..:. , ,+ODDDDDDDZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8ZZ==OO87.+?M.  .~.................... ? ,?$Z.~,+$,,O?Z?I8I:77=+$?7I:~8Z, ,ONNMMMMMMMMMMMMMMND8DO8D...?77=~.?$~ .......................... , .I$7$8DDDZ+Z+:=O8D8O$7$ONDD8D88DNDDD8OO$7??+=+=~:8DDNMMNIN~ 
......... . ?DMMMMMMMN8MMMN$ =Z=:?88.IDD. ~OD88DDNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDO+ZNNDZ.$7I=+ I.   ............... ..+.,Z7?+++O+.:7=Z7:+,,I=?~$OO$=?88, +DNMMMMMMMMMMMMMNMNNDD8$?   +OZZ$,+$I$=   ...................... +..$I+7Z$?:MN7+~ONMMDNDDND$Z7ODDDDDDDDDD8ZO$7+~:=:.OND8NMND8: 
..........=MDNNMNMMMNDMMMDD,=I$?.=ZN.$ND  .~$O88DDDDNNMMMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8DZDMMND=,MZ+,.:.. ................ ,:I .?+:I78I..,= 7~=.:7?~Z+?D8?~I8D~,8MMMMMMMMMMMMMMMNNNDDO~:,.  I88O+,7NIII .. ..................... :=:=??:, 8DN7Z7I8NNNN=..$MO=7OO88DNNNNDDD8OO+7=:~:,~DZNN8D8O..
....... .7M7DZ88NMMNNNMMD8+,I$7=Z?ZNI.~?8IO~=OOD8D8DDDNNNM8NMMNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNMMMMMD=7N7    ?................. $7$. +~?ZOZ..  .,I. .I?7???8OO,,IZD?$NNMMMMMMMMMMMMMMNNND87=. . .+8D?..I87~I,  .............,,  ..... .:I~?. ?O87IOOO$$8NDDO8$ODI$$ZOO8DDDNDDDD8DOO7?=~=, 7OD8$DOO .
.......=:MZ?8OONMNMMMMMMN$OZII?O77NO87$~+I?,:88888$::,~=$O7I?NMNDNDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8MN?. ... ...............:NIZ=:+.?OO8.. +. ,. ,7ZIZI7Z87:?,O8,DDMMMMMMMMMMMMMMMNNNDDD:.. ~.=$D,,~$8O=,.  .............. 7  ......,7Z$~III?+88D88$7,7O77??+I$$88888DDDNDDDDDD87I+:::.~DNNI8NI. 
...  :.D8.??Z7ODNMNMMMMNDZZ7IZ+ODDNN8OZZZZOO?NNND?=::. ..  ,I$~I$$88DNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+Z  .. ............. ..O+?N~.=~IZ$I .Z~....=77I$ZO7ZO$IZ~ZODNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNND8,. ,.:+8:~=8O87I   .............  ~I~ ,. ,. I$Z+~=I7O8888?ID=~8OZ88ODDDNNNNDDDD88DD8DD8O$==~: ,$D88OZ:..
...=.==~I ~DI$8NNMNNMMMMM8MDN+=8D8D88OOO88Z+DNMN$88O?  ~, ..?ONN$?Z?8DNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMMMMMMM7I, .  ..............,~Z==O?=??+?Z~...,...II7=II8O$7IIZ?ODONMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNDI+   =~7?O78ZO?~.................. ,. ~..   =$7,=?+ZO88DO+=:~I8DDDDODDDDDDDNNNDDDDDDDDD8OI=~:.,7N$8OI   
 ..DND+. .+IIZNNDNNNMMMMMMMMZNO88DDNDDDD8O?DNMNDDNDD=DDNN7 :  +NDD$.I~O8NNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZ ..................+O,==?7~?=?I?...=. ,?$7==$O88$I?$OD$D8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNDD7?  ::++8OD$+,.=  ................ ...,. ..,+I+?I7ZO8D87+=?$O8O8DDDNN8I$NNNMNNNDDDDDDD887+==,.=NM$I.  .
.OMM= ...:+IZD8NDMDNNMMMMMNNDNIMNNDDNNND$7ZNNNNDNNNO=,?MMN .. . IZ8O$I7:MDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZNMMMMMDZ . ...............,OZ,=$7++,~~Z=   . ..$I$=?7Z8$$$ZNDDZDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDDDI? ,.:IOOOZ: .~ . ...............   ..., . +I~?~7Z8O877+?OO$ZOZOOOZ?I=?ZDDMNNNNDDDDDD88O7~:, :==.. . .
D87.. . .:7?8DDMDMDDDMMMMNDNDDINMNNNNNDZ+$DNNNNDNNN87+~,7DNIDD~  :IZ88N8+7ZNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNMMMDMMMMMM?=~ ... .   .......:8I77I?.$ =$Z. ....,7IOO,IZ?Z+$ZOOO$88NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNDDND?:~ :+=$Z$: :..................., . ? ...$  ~?~$Z88$777OO?IOII$==7I+ZDDNMNNNNNND88DD88O7=:=~:I$~. .. 
. .,  ,..Z?$DDOM8MD8DMMMMNNMMMDNMNDNNND+Z8NNNNDNNNNDOOZZO$$$?+ID8Z8DNDO78ZO?DDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMDNM88MMMMMM . ... .   .......ZO87?I=,?:7?+  ... $7?Z$=?+II77$87O8OONNNDNNMMMMNNNNMNNNNNNNNNDD8O8Z,,I =ID~$~.. .................. :,. ....  .,:~IOZD$7ZOO$OOZ~~IO8DDMDNNMMNNNNDDN8O888O$I,:++.?Z?..,+.
 .. $DD:,+I7D8O8DMN8DMMMNMMMMMM8N8DDO+7DDDNNDDNNNMMND8O888DDNNNNNNNNNMNNDN$O888NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDNNMNMMMMMMN~  . ,, .........Z77$~~=. =.+.~,. ~$,??,+~O=?~Z+$O8?8+Z8OZ? . ~ODDNNNNNNNDNZO7~~.IO7=~.7$7O$:~O?........................:.... ... :7ZZ8I$OOZ8~+=I$DD8DD8DDNNNDNNDDD8OOOOO$?,,??=.?$$, . .
. ..Z8N8:=788ZOODMNDD8MNMMMMMMDON8DD7ODDDNNDDDNNNMMNNNDDDDNNMMMMNMNNNMNNDNDZ~+8DNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8DDMMDMMMMMM~+  . .:....... I+$8~=~,.? I, , .,,+.I,,+=+$?$O?7$?8I+$MOO877+==:$8NNNMNDO: +88O8O7.++.$I+Z+~+O : ...................... .... $Z..,I$777ZDOO$Z$788D8Z7ZZ88DDDDDDDD88O$Z?ZI~:?==:.I$Z~~:=.
.. :Z?OZ~=78OO$ONMMDD8DMMMMMMNDMO8D8?8DNMMMDDOD88NMMNNNNNNNNMNNNNNNNNNDD88O?. IDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDNNMNMMMMMMM+ . , .......,7DZO7:.. + ~..~ ..O$,, .+,$D??I$=?O8$+8DNNNDDO7NNDODNMMMN+O?88DDDDI .7:,$Z~8Z:?$.?~............................ 8+Z ?$77IO8DD$Z8DOZO$7788DDNDDD8DD888$$?=I+=+7I?,:?Z$= .  
.:,7Z7O:==88I+IONNDD8NNMMMMMMNNMZO888.IDDDDDDD8O8NNNNNNNNMNNNNNNNNNNDDDDOOI,:=:NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDNMMMMMMMMMN~=.  .... ..:88$Z:.,.  . ,..  8I. .~,~78$I+?=$DDOZ8NNMNNNDDNMMNDDNMMMO7MMDDDD88Z?=I~,78:$$I+?~?............................+?,Z8I~7I$Z$8DDO88D88OOODNNDD8DNNNDD8ZZ$~~?77+77:~::?I77. , 
??+87I,,:Z?===?Z88888DMMMMMMND8M$ZO8D88., .=7Z$$NNDNNNNNNNNNNNNNNDDD88OO$?7+,~ZONNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMDNMMMMMMMMM8.? . .... ,7ZZI.I+. ... ..?:,?   :.I$ZOI~,?ZDN888DDNNNNND88NNNDDNMMNZ$8D88DDD8I?$O~,78+IZ$?+:,............................. .,$N.+?$O78D888D8OO88DDDDDDNND8DNN8O$$++Z$$I?==~,~I7$?=   
I$DM7O?O=7?=+:+ZO8ODNDMMMMMMN8ON8O.,$8DN88DNMMNNNNDDDDNNNNNDNDDDD888O8ZZ$+~=+~NN8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNNNMMMMMMMMMN~~.  ... ~~87$+.,.. ......8:~. $ .+7$$I?~+$ZDZD8MNNNNDD8DNNNMND8NMNNZIDD8D888888DO,:+8$+I,:~ ,.............................. I,$:,IZZ$8ODO=D88888D8NNNMNNND8DD8OZI?$ZZII=+~~,~I$$I?...
.~ZNNMD8NNZ =~7ZOOOMNDNDDNNN$OZO88... ~88MNNMMNNN8ODDDDDDDDDDD88OO$$Z7$$$$:,+D8$88NMMNNMMMMMMMMMMMMMNMNNNDDNMMMMMMMMMM? .......,I+$~=+8:.~  .  =IZ.O,=~.?~??+~.77Z$NDMMMMMMMMMMMMMNNNDDNNNZ+ZDDNNDDNNDDI,..$D~IO= ~,   ,............................. ~ ,7$ZZOOO888D8O87DDNMMMNND888DD8$?77I=+?7~~:~I777I+..
,,$8$8MDD?I+7ZI$OODNNNND8MNMZ$Z78=  .7.  ~NNNNNNMMNND88DDDD88OZZOZZZZZZ$Z.+Z8OD$=DMMMMNMMMMMMMMMMMMMNMNDM8DNMMMMNMMMMM.,......,=$7?$:N++++.. I,+O ,~ZO7, I++=:==7~8DMMMMMMMMMMMMMMNDNDDNNNO=Z8DDNMNNNND~.. 7$+I?I:.,, 8?.................................?7Z$$7ZOOO888878NNMNNNDNOOO8887I7I=~~?7I,,~$ZOII+,.
=~+I+ZNMMZ=?++?Z888D7MNNMMDN8I7$7~ .+8NO~ .+MNNDNNNNDDDDDD88OZZOZ$7ZZZ$Z+:7OO8+7D8MNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNDDNMMNMNMMMMM~ .......:$O=8=+O$,7I.:~IZZ ?OZ~~ ,~===,=+78OMNMMMMMMMMMMMMMNDDDDNNNZ=?8DDNNNNNND,:..:.D,?.+.,=.ZO . ..........................~  . ,?7I+7I$$ZZZ?I7ZZ8D8D888OZO8ZI?++~:?7I=,:?$$Z$77+,
I:+~IIO8IO:?~=Z8D=DD7NMMMNND$DIZ$....~ZNNNN$ =NNDDDDDD8DDD8OZOOZOOO8ZZ$:~8O8$Z?ZNDNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMNN8DDMMDMOMMMMDI.......  Z8IZ$O8~=ZZ~,788I,  ...,,.?Z=++~OIMDNMMMMMMMMMMNNDDD88DDNM8??7ODDNNNND8..   ..N,$,...,ON8.......................... .  +~~  ~I+++=7?=?I+I77ZZ88O$ODD8Z$==~,?+7$+~:=$OOZ$$7+=
.+~=IZ8I+:~I=OD8?+$DODMMMM8Z++Z$:.  .:. =ZMMN8  $D8DDNDDD8OO8OOO8OOOOI~:Z88I78DOODNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDMNMMNNDMMMM7 .........~8++:8D 8DZN7ODD, .,.. :.=I~++,7INNNNNMNMMMNNDND8DD888DNMMD$=7IO8DDDDDO.,..  . Z ~ ?  7OD. ..............................,7.  .:+=?::~?$8ZZO88O8D8OZ$==~:::?I7??~=I788OZZ$I+
 .~~$MD$D+=?8OD=Z8OODZ8MMMNO:=$+?7.     . .  .. ~I88DDDD8888O888OZ$7+7?$D8ZZNNN78MNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNMMN8OMMMMM:........  .Z~+ O::DD8++OD7:,.,.=OOI??=+=I=8DDNNNNNNNNDDO8$ZDDD8DDNMMNO+?=Z78DD88O .      ~++ ,,.O+NI ........................... .. .. ..  ,:=I?~?$ZZOOOOOZ7?=~,,.:+??$?+:?$7OOO8OOZ$$
.I:=8N8,$IZOO$77OOOOOO8ODNNM+D~7=8$Z8=  .... ,77O8O888888888OOOZ$7: .77ZI8DMN88DNDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMDMMMM7?=,.........I.$,=:?D8DZZD=.~~,=D7:.~:+=O,IOOZO8DDDDD8OZDNND8$8DD8NNMMNDI,$ZOOOZZ7I..   ... .= .: OZOZ ..................................., . . ,~~~~=?==++:,:,,.=?IZ7$$7?+??7ZO88OOOOZZ
 = +OMZ~~$$ZO?ZOO888OZO8DDNND=N+~+7$O8DD$+~+II$ZZZ$ZZOOZOZOZ$$?=,  I$$$I78MDDDDMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMDMM7MMMMD:,~ .........+I=~,IZN88OZ=~,O$I+=ZI,?,:.:..7O8ZO888OOZZ8NNNNDD88Z==ONNN$,$$ZOOOZI==$+... ....    . IDO. . ........................... ..... , ..,:~:,,~,,,,,~:==7$$OZ7$7I??I7OO8D88OOOOZ
 ?,=8MZ?ZO7~=O8DD8OOOZZI?7DN8OM:~=77ZOONDOOZZ$$$7$$ZOZ$$7??+:   .?OO$$7+8OZ8NONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMDMMMMN~  .?.,.......,ZI.7Z8DN8$? .~ODI+==?, I+7=+ ?ODOOO8OOOODDNNNNNNNDD8$+:,,Z8Z7IO88Z$IOZI ... .=?7. ....DO$I. ........................... ...... ... ,:I~=~?=:???7OZO8888OOZZ$$77OODD8O8OOO8
7,I?NOZO7Z. .=8OOO$I+=~~~7OND$?. ..I$ZO88OZOZZ$$7OZ$7I~, . .  ~7$ZOO$7?IZ$78N8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMMMMMMMD..I O.. .,,... ZZ~+?ONZ$ = ..N?8=:,+ =I~+...$Z8OD888888D8DDDNNNMMMNNDNNND8O7=$88$77Z?.=,?7I$=O7?I=...$$N7~ .........................................  ~=?I??7ZOO88DOD888OOZ$Z8O888D88OO88
 ?I7N7I.ZZ......  ...???+ZZND$::,. . ~I$$Z$II?I7?:.  ..  ..:II$ZZZO$$==$8N$DDNNMMMMMNNNMNMMMMMMMMMMMMMMNM7MMMMMMMM$.O= Z  ..  ....,Z~?,+87.,=~.~M=$~~+$~+7+++:=ZZO888DDD8888DDNNNMMMMNNDN8Z7=,:ZO8OZIZ$ . =:$887Z7?I~ .,$$=O$ .......................................  ., .,~~=Z$ZOODDDNDD888OZOO888DD888888
 ,7?D$O$?O.  ,., . ,7DDD87Z887::?..I  .............. ..: . :??I777$7~..,8MZONMNMNNDNDDNNNNNMMMMMMMNMMNNMNNNMMMMMMD,?O.,Z....  ... ..Z=++OI,.,~.+O=O~+Z8::Z??IOO7$O8D8DDD8O$...+?NNMMMDNNNMN?7Z88D8Z7Z$..~, .7D:NOI8I= ..?~ ,Z7. ........................................ZZ?.?:+=IO88DDDDD88O8888OOD8DDDD8888
,:,:DDZDO8$.....Z$$O$ZZ?:Z87Z. ..=  .  ............ .,7$$? ..,++??+,,.+?MN8NMMNNMMDDDDDNNNNMMMMNNMMNNDM=NMMMMMMMMM.M=:7Z......... . ,=I=I,,7.++:OD7:I8O:.+?:=$+8$78DDDD88D8:$Z8NNDNMMMMMD$I$88O8D$I7+  ~~ .~+.DN88O+=...+:  . . .........................................I77+,~+?$ZZ8D8DOO888888OD88DDDD8888
....:O8D$=88~MMNMMMN8?=IO$$Z .. : . ... ,,~+........  +$OZI~. :+=+~~:+,+7MM8ZDMMMNDN8DNNNNMNMNNNNMMDMM$NMMMMMMM8M8=M~.ZI.8,. ....... .::??II8:=~OO?IOD~~,+.~+7I?$=888DD888DD+88DNNNDDD88D8$?8$888+7?.  =. ..~I7NNDO+:   ~= ...............................................I77?=:,~++$OO8O88D8888D8DDDDDD8D88
......8MN?:$Z.=MMD8ZZZ$?~I~.      . ... ?NN  ...... .: 7OOZ7+~.~+I7~. +7ZMMDNMNMMMNDDNNNMNNMMNNNNMNMMMNNMMMMMMMMM7DM,+D...,.........  ..II$I8+~ZO8O+OO ,:~: ,I~~I?ZO8D8O8DDD8+$8NNDDD888D8$+?$8DIZ? . ..  ..~?O8DNO+O..... ................................................?II++~=7I$$OO88D8D8888DDDDDDDD888
........DN?7: OZ~OZI=,.:   ,:.............. ........ ?.:$OOZ7=.,=77I8DZZ?NMDDMDMMNMMNMNNMNMMMMMMNMMMMNDMMMMMN: MM:8NIO~=$,  ............ =7+Z=87D$~.ZO ::=. ,?:.?7+$$88888DDO8?O8DDNDOO8OO==7O88$,.+Z. ..$. +Z=DMNO:?7.  ..:. .. ........................... .   .  ..... .,III?=++?7ZO8OO8D888DDDDDNNDDD88D
....... ..:MO..,..?. .....   ............... ........,+ +O88OZI,:I$7  .,~8MM87MMNMMMNNNMMMMMMMMDNMMNNDNMMMN8.8 MM,NDDN.    :  .......... ,:++I7NZ$=$=7 $,+: ~+= =7IIIO8D888DDO$:+7Z8O$OZ?,:?7OZ$~  $   ~ 8..=:78NN..~7D:...:... ............................ . 7 N....... ..~??I?+=+$$OO888DDDDDDDDDNNDDDDDD
............. .D ............ ........................I.=8DDDO+,+?7~ O.:ODM7NODNMMMNNMMMMMMMMMNMMM8DM8MNND..M.7MMMMNM7.+:MO............... 7:=Z$ZIZ=:~+O:~,,I:.+?IO8ZZDD8D8888O7$$=:,, =+==O88$+  .   ...O~,: +8DD,+O DZ= I.. ......  :......................:~I=D ........Z :=?=I?+I$$888DDDD8DDNNNNDDDDDND
............. ..  ....................................?++8DDND? ?7, IO:7,?MIZ7NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMDNDN8M8N,+M?DMMD~M::MZ................ 7:IIO ~I   Z7$..I? ~I++78D?$DDDD8OOOOZI?+??+++I8DOI.. .    ..,+O?= =O7. ? .$?$  .. ....... .......................D ?Z .  ......N~.,??I7???Z8888DDDDDNNNNNNDDDNNN
......................................................=7$8DND87=+ :.O$Z$=MMD8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMM8IZ ,,D8IZZN8~.=?   ..... .........~.=$8?. ~,=IZI?I:.~I?,$.:7Z?ZDDNNNND8OO$ZZ$OOO8DNO$,........   .=+7.~$?: .  $8................................. .....  ..........D7. :~7$$$$ZOO88DD8DDNNNNNDDDNNNN
.......................................................Z88DDOZ?+ . .D .NOMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND++~+Z:D?+=~.,87. . ..... ............ I:=+=, ~:OM=OO=,??.,,, ,=7:I8NNNNNNNNNNNNDD8DND+.  ..........7:Z$=~Z:+:=..=D   ............................... ...?.  .........O??~:=+$$OOOO8DD8DDDDDDDDDDNNNNNN
...................................................... $O888O?I  .. D:~?DMNNDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD?$$.,M?D+8, ...,8. ...................  I7=?7 . . :??887+:. ...  .+.Z8DMMNNMMNNNNDD88DI  .........,:.~~,IDDO~ .  .IN......... ........................ .N8Z  ..........D.$+==+I7OO888D8NDDDDDDDNNDNNNNMD
.......................................................7OOOO7?~... ,D,.DMMNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8DDZ~8Z=.=N~: ...8  ................... .+D8Z~, ..,..O7D$~ . ..  .. ,I8DMNMMNNNNNND8O? ...........?OO   .MDO$,:O,.,.  ....... . ......................N NM? . .........D .77++I$O88DDDDDDDDDDDDNNNNNNN:,
.......................................................:OZOO7~  .  .O ~OMO8MNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM88MMN8M8I+: .MO .. .   ............... .....I,,~D ....:=:~7:OO.........  ,IOODDDDDDD8O7.........?M . ,NZ+  .$D~Z~Z$...  ................................= .7O=............8.. I7I?7ZO8DNDDDDDDDDDNDMDMO..  
........................................................788Z7 ... .,=?I?N,8MNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNN$MMNMD=...:IM. :. .. .....................  7~8.... ...I~,ZD.:........ .  . ,:,.... ,. .......I ....,?..   ..+8=....... ..............................?,.  .............$....:ZZ$$88DDDDDDDDDNDO:. ..  +,
.................................................  . ...:88O,.  . ? .,I+,+ MDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN$NMMN7,.+7+Z.~.  ...........................~. ..... D= . M,.,............................... .....  . ... ...~................................... .. ,D...............~= ... .+O8OO7?,.. ..   .......:.
................................................+ ..... =8Z$..   .. =7.+ . MMDMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNNNMNN8= .I7$.... ........................... .,.... ~.  ...N................................   .... ......  :..,.   ..............................?I?,. + ............. Z.... . . ...  .. ...  ......D. 
.................................................~$,= .IIMO7.,+.....,......~NDDNNMMNMMMMMMMDOMMMMMMMMMMN8NZ,II$I,, . ........................... ,=.  ,:,.... .+ ........................................... .  . ...  .............................:N , ..., ..............D,......................... :I. 
................................................ .. , .  :Z .  .. = :,~~$?+?NND8M8O8MMNMMMMMDONNMMMMMMMOMD=IO8$, ,8:.............................., . + ..  .. ,O............................................ .   D~.~  ........................... : ..?:., ...............ZI..........................D ..
.......................................................... .......  . .:Z,,:7O88D$7ON88MMMMMMD8O8MMMMMMNNDON8$7...:............................. . . . ..,..... .=.  ........................................~..   ~...,,.~ . ,+ .. ......  ~,O?. .+, ...=8... ............  O.. ......................$?...
......................................................................,. M+ ,ZIZZ~?ZD8$NMMMNMMD$ZO$DNNNNND8Z?.. ::... ............................................, ..................................... ............ ,,  :     . .......  D .8:..O .... . ..................I  ..................... Z ...
...................................................................... .   D+:~+~?+I?7$8DNMMDZ8$MM$$+?7$$7= .,  . ...,..................................................................................................  .... ............, .,M.  D. ... . ..................$  .....................Z. ...
........................................................................ $ .~  =,~==++I8D8NDNZ:,M8NN7$7Z8==.,. .......  ........................ . ........... ......................... ............................... . ..: ..............7  . .M.  ..,    .   ............ +   ..................:8.....
..............................................................................    ~I?~~78M8Z?$:..:$~I$O$II ..................................... . ......... ........................................................  ,, .,=.. ... .......8~ ,,OI. ~: 8+M~:?. ............... I+. ..................8.  ...
........................................................................... .:+  O~$$=~,$ZOZ+=I=..?=$$8+?:. ................... ........ .................. .......................................................... .. . .  ........   .. ..,.+,+:..:. .   .. ............. .M.................. Z ......
............................................................................, +O:=ZZZ=..:?I$I7.I ..I$$$:Z+ ,................... ........ ........  .................................................................. ..,.   ... ...... .N.. .. ?=M  ..  =~.. 7  ................I, ...............:~.......
................................................................................+I=. $.... ::......~?O~I....................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CIA Command Line Interface Terminal

Writing objects: 100% (16/16), 414.92 KiB | done.

Type a 'command' + Enter

»About

The CIA is reorganizing your brain

Type a 'command' + Enter

»Shows


Navigate to @the_cia_official for information on live appearances

Type a 'command' + Enter

Command not found!

Type a 'command' + Enter

»About

Navigate to intheredrecords to obtain audio recordings.

Type a 'command' + Enter

»Help?

Type [command] + Enter

Type [command] + Enter

syndicatefx:/$